ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,375
เดือนที่แล้ว
2,949
ปีนี้
24,136
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
62,355
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

 ชื่อเอกสาร : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   [ 16 พฤศจิกายน 2565 ]
รายละเอียดเอกสาร
 


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน 


เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน มีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ  2565  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  1. ประเภทและตำแหน่งที่รับสมัคร


1.1 พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน  2 ตำแหน่ง ดังนี้


1.1.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์         จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัด)


1.1.2 ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ     จำนวน 2 อัตรา (กองช่าง)              


  (รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)


 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐาน  ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่  28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565  เวลา 08.30–16.30 น.   ณ สำนักปลัด องค์บริหารส่วนตำบลหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันและ เวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3672-7646, 084-4521026


 


หลักฐานการสมัคร


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าพนักงานรับสมัครสอบ                      กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้ในเอกสาร ทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้


      1 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                              จำนวน  1  ฉบับ


      2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                  จำนวน  1  ฉบับ


      3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  


                       ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน                                               จำนวน  3  รูป 


      4 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนผลการเรียน


                           พร้อมฉบับจริง                                                                 จำนวน  1 ฉบับ                                  


      5 ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 1  เดือน


       6  หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ใบทหารกองเกิน                    


                          (สด.9)  (ถ้ามี)                        


ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ


                อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัครฯ


  

ย้อนกลับ