ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,375
เดือนที่แล้ว
2,949
ปีนี้
24,136
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
62,355
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

     ตำบลหนองโน  ราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายไท-ยวน  ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคเหนือ  และเวียงจันทร์ส่วนหนึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอเสาไห้  ตำบลหนองยาว  และตำบลหนองโน  ในปัจจุบัน

     แต่เดิมตำบลหนองโน   พื้นที่ส่วนหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของตำบลบ้านภู่ไทย   คือ   หมู่  ๑   บ้านป๊อกแป๊ก , หมู่  ๒  บ้านนาร่อง ,หมู่ ๓ บ้านหนองโนเหนือ, หมู่  ๔  บ้านใหม่ , หมู่  ๕  บ้านโคกกระต่าย  และราษฎรในเขตตำบลหนองยาวส่วนหนึ่ง  ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหนองโสนหรือหนองโน สาเหตุที่มีการย้ายถิ่นฐานสืบเนื่องมาจากเส้นทางคมนาคมในแถบตำบลหนองโนมีความสะดวกในการเดินทางประกอบกับมีบึงขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำไร่และ ทำนา  โดยอาศัยหลักฐานทางโบราณสถาน  คือ  วัดหนองโนใต้  ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา  ๒๐๒  ปี  ซึ่งแต่เดิมชื่อสำนักสงฆ์บ้านภู่ไทย  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหนองโนใต้  ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกองศาสนา  กรมศาสนา ตามหนังสือที่ ศธ/๐๓๐๓/๖๑๘  ได้ตรวจสอบทะเบียนกรมการศาสนาแล้วปรากฏว่ามีชื่อ  วัดหนองโนใต้  ตำบลหนองโน  ในทะเบียนของกรมศาสนา  โดยมีหลักฐานการตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๔๓  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๐ 

     ต่อมาทางการได้มีการขยายพื้นที่ตำบลหนองโน  จึงได้รวมตำบลบ้านภู่ไทยบางส่วนเข้าชื่อเป็นตำบลหนองโน  ปัจจุบันตำบลหนองโนจึงมีหมู่บ้านจำนวน  ๑๐  หมู่  ส่วนบ้านภู่ไทย  ปัจจุบันยังคงชื่อหมู่บ้านภู่ไทยตั้งอยู่ในตำบลหนองยาว

     สาเหตุที่เรียกว่าหนองโน  เพราะมีบึงน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่แต่ก่อนเรียกว่าหนองโสน  ต่อมาเมื่อน้ำลด  ทำให้เห็นเนินสูง  ๆ  ลักษณะคล้ายเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางบึง  มีน้ำล้อมรอบ  ชาวบ้านจึงเรียกชื่อใหม่ว่า  หนองโน  ปัจจุบันพื้นที่เกาะกลางนั้น  ได้ถูกถมเป็นพื้นที่สร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน แต่ยังคงธรรมชาติ  มีบึงน้ำล้อมรอบ  

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน   ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร - ส่วนตำบล   พ.ศ.  ๒๕๓๗  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐   โดยมี นายประเสริฐ  เสือเหลือง   กำนันตำบลหนองโน  เป็นประธานกรรมการบริหาร  (โดยตำแหน่ง)  คนแรก  และปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน 

คำขวัญตำบลหนองโน

     ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมั่นคง การศึกษาเป็นเลิศสู่สากล คนในชุมชนมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสุขแบบไทย  ไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง”