ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,828
เดือนที่แล้ว
1,936
ปีนี้
1,828
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
40,047
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

1
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
ขอความร่วมมือประชาชนตำบลหนองโน ประชาชนผู้ที่เคยมาติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ทำแบบสำรวจด้วยตนเอง
ผ่านทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
หรือแสกน QR code ในภาพนี้ได้เลย
***หมายเหตุ : ข้อมูลที่ท่านตอบไปในแบบประเมินจะเป็นความลับและส่งตรงไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ*
11 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
23 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน เรื่อง รายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
23 กันยายน 2565

ประกาศ รับ(โยน-ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

เรื่อง รับ(โยน-ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

1.นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) 1 ตำแหน่ง

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก/ชก) 1 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป

1. นายช่างโยธา  (ปง/ชง) 1 ตำแหน่ง

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) 1 ตำแหน่ง

20 กันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน มีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี                          เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ  2565  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ประเภทและตำแหน่งที่รับสมัคร

สำนักปลัด

          1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

                   1.1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา     จำนวน 1 อัตรา

                             1.2 พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน  6  ตำแหน่ง ดังนี้

1.2.1 ตำแหน่ง แม่ครัว                      จำนวน 1 อัตรา

1.2.2 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ      จำนวน 1 อัตรา

1.2.3 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง           จำนวน 1 อัตรา

1.2.4 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                จำนวน 1 อัตรา

1.2.5 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

1.2.6 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์         จำนวน 2 อัตรา

          กองช่าง

                   1.3 พนักงานจ้างทั่วไป            จำนวน  3  ตำแหน่ง ดังนี้

                             1.3.1 ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา    จำนวน 3 อัตรา

                             1.3.2 ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ     จำนวน 1 อัตรา

                             1.3.3 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                จำนวน 1 อัตรา                    

  (รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐาน  ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่  9 - 20 กันยายน 2565  เวลา 08.30–16.30 น.                             ณ สำนักปลัด องค์บริหารส่วนตำบลหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันและ                  เวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3672-7646, 084-4521026

 

หลักฐานการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าพนักงานรับสมัครสอบ                      กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้ในเอกสาร ทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

      1 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                              จำนวน  1  ฉบับ

      2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                  จำนวน  1  ฉบับ

      3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  

                       ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน                                               จำนวน  3  รูป 

      4 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนผลการเรียน

                           พร้อมฉบับจริง                                                                 จำนวน  1 ฉบับ                                  

      5 ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 1  เดือน

       6  หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ใบทหารกองเกิน                    

                          (สด.9)  (ถ้ามี)                        

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

                อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัครฯ

02 กันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
27 กรกฎาคม 2565

ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

ประกาศ อบต.หนองโน เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

ติดต่อสอบถาม สำนักปลัดโทร 036-727646 หรือ 084-4521026

27 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ใช้น้ำประปาทุกท่าน เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้ จะดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ใช้น้ำประปาทุกท่าน
เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้
❌จะดับกระแสไฟฟ้า❌
เพื่อดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง
ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหากจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์
#ขอให้ตรวจสอบสวิตช์ตัดจ่ายไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นได้
หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ตามปกติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้
โทร 036-391015
14 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ใช้น้ำประปาทุกท่าน เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้ จะดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ใช้น้ำประปาทุกท่าน
เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้
❌จะดับกระแสไฟฟ้า❌
เพื่อดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง

‼️วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ‼️
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ
‼️ #ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงวัดหนองโนเหนือถึงวัดหนองโนใต้ ‼️
‼️ #หมู่ที่_4_หมู่ที่_5_และหมู่ที่_6 ‼️

#ทำให้น้ำประปาหยุดไหล
#ขอให้ท่านเตรียมภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
#ขออภัยในความไม่ดวก ????????
_________________________________

ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหากจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์
#ขอให้ตรวจสอบสวิตช์ตัดจ่ายไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นได้

หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ตามปกติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้
โทร 036-391015

06 มิถุนายน 2565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จาก #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้ #แจ้งดับกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จาก #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้
เพื่อดำเนินการตอกปั่นจั่นคอสะพาน บริเวณสี่แยกไฟแดงนาร่อง(ป๊อกแป๊ก)
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
• บริเวณที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ สี่แยกไฟแดงนาร่อง(ป๊อกแป๊ก)
หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโน ,หมู่ที่ 6 ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี
ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหากจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ #ขอให้ตรวจสอบสวิตช์ตัดจ่ายไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นได้
หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ตามปกติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้
โทร 036-391015
—————————————————————
????????ขออภัยในความไม่สะดวก????????
23 พฤษภาคม 2565

แจ้งดับไฟสัญญาณจราจร  #บริเวณแยกวัดหนองโนเหนือ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
แจ้งดับไฟสัญญาณจราจร ????????
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3314
เพื่อทำการตอกเสาเข็ม ขยายความกว้างสะพาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 18 พ.ค.2565 เป็นต้นไป
16 พฤษภาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน เรื่อง การเปิดภาคเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
เรื่อง การเปิดภาคเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง
#เปิดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ช่วง
1.วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565
เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on-hand (#ผู้ปกครองรับแบบฝึกหัดไปทำที่บ้าน)
2.วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป
เปิดการเรียนการสอนแบบ on-site (มาเรียนที่ ศพด.)
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
สอบถามเพิ่มเติม โทร 036-727646 ☎️ หรือ 084-4521026 ????
16 พฤษภาคม 2565

ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวของคุณจาก #โควิด19,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวของคุณจาก #โควิด19
ที่มา : องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ
08 เมษายน 2565

คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1093/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1093/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19

01 เมษายน 2565

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบในช่วงวันที่ 1-3 เมษายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบในช่วงวันที่ 1-3 เมษายน 2565
จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางเกษตรไว้ด้วย
30 มีนาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (106 รายการ)