ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
861
เดือนที่แล้ว
2,907
ปีนี้
31,853
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
70,072
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน มีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี                          เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ  2565  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ประเภทและตำแหน่งที่รับสมัคร

สำนักปลัด

          1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

                   1.1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา     จำนวน 1 อัตรา

                             1.2 พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน  6  ตำแหน่ง ดังนี้

1.2.1 ตำแหน่ง แม่ครัว                      จำนวน 1 อัตรา

1.2.2 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ      จำนวน 1 อัตรา

1.2.3 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง           จำนวน 1 อัตรา

1.2.4 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                จำนวน 1 อัตรา

1.2.5 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

1.2.6 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์         จำนวน 2 อัตรา

          กองช่าง

                   1.3 พนักงานจ้างทั่วไป            จำนวน  3  ตำแหน่ง ดังนี้

                             1.3.1 ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา    จำนวน 3 อัตรา

                             1.3.2 ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ     จำนวน 1 อัตรา

                             1.3.3 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                จำนวน 1 อัตรา                    

  (รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐาน  ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่  9 - 20 กันยายน 2565  เวลา 08.30–16.30 น.                             ณ สำนักปลัด องค์บริหารส่วนตำบลหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันและ                  เวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3672-7646, 084-4521026

 

หลักฐานการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าพนักงานรับสมัครสอบ                      กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้ในเอกสาร ทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

      1 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                              จำนวน  1  ฉบับ

      2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                  จำนวน  1  ฉบับ

      3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  

                       ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน                                               จำนวน  3  รูป 

      4 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนผลการเรียน

                           พร้อมฉบับจริง                                                                 จำนวน  1 ฉบับ                                  

      5 ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 1  เดือน

       6  หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ใบทหารกองเกิน                    

                          (สด.9)  (ถ้ามี)                        

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

                อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัครฯ


 
02 กันยายน 2565


ไฟล์เอกสาร PDF